Privacyverklaring Bouter group voor bezoekers van de website

Bouter Group B.V. en haar groepsvennootschappen in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek (“Bouter Group”) respecteren uw privacy. Als u de website van Bouter Group bezoekt en/of via de website contact opneemt met Bouter Group, zal Bouter Group uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe we uw persoonsgegevens in dat geval zullen verwerken en beschermen.

Cookies
Bouter Group maakt gebruik van functionele en analytische cookies om bezoekgegevens van onze site bij te houden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering en beveiliging van haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons anoniem verwerkt en alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Wanneer bij het gebruik van cookies uw persoonsgegevens worden verwerkt, wordt u hiervoor voorafgaand toestemming gevraagd via een pop-up. U kunt uw browser zodanig instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Bouter Group niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Meer informatie over het gebruik van cookies door Bouter Group vindt u via het tandwiel linksonder in onze cookie instellingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bouter Group als u contact met Bouter Group opneemt via deze website?
Bouter Group verwerkt als u via deze website contact opneemt met ons de persoonsgegevens die u ons stuurt, zoals uw naam, contactgegevens en andere persoonsgegevens die u opneemt in  bericht aan Bouter Group.

Voor welke doelen verwerkt Bouter Group uw persoonsgegevens?
Bouter Group gebruikt uw persoonsgegevens in beginsel alleen om uw bericht te beantwoorden en/of om opvolging te geven aan uw bericht. Uw persoonsgegevens kunnen verder verwerkt worden indien dit nodig is voor het voldoen aan wet- en regelgeving of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang van Bouter Group.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Bouter Group verstrekt uw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen in dit verband verwerkt worden door (medewerkers en opdrachtnemers van) verschillende groepsmaatschappijen van Bouter Group. Bouter Group zal uw gegevens verder niet verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of als Bouter Group te goeder trouw oordeelt dat zij daar een gerechtvaardigd (juridisch) belang bij heeft.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Bouter Group draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens voorzien worden van een adequaat beveiligingsniveau, zodat uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.   

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Bouter Group zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het realiseren van de genoemde doelen, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw gegevens na uw laatste interactie met Bouter Group gedurende een redelijke periode kunnen behouden. Wanneer de gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Welke privacyrechten heeft u?
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, of de verwerking van uw gegevens te beperken. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u hiertoe een gespecificeerd verzoek indienen onder vermelding van uw naam en contactgegevens. Bouter Group zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bouter Group de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet Bouter Group verplicht om de betreffende gegevens te bewaren. In geval de verwerking gebaseerd was op uw toestemming, is het intrekken van uw toestemming niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken.

U dient uw verzoek te richten aan de eindverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens door Bouter Group:

A-ware Dairy B.V.
t.a.v. Legal Department
Rembrandtsplein 1
3411 HA Lopik
info@royal-aware.com   

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw persoonsgegevens door Bouter Group, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw eigen autoriteit voor gegevensbescherming of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat zijn de gevolgen als ik mijn persoonsgegevens niet wil verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk u niet alle onderdelen van de website kunt bezoeken en/of dat Bouter Group niet kan reageren op de door u aan Bouter Group via de website verzonden berichten.

Personen jonger dan 16 jaar
Als je jonger bent dan 16 jaar verzoeken we jou om ons niet jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) te sturen. Als je toch contact wilt opnemen met ons op een manier waardoor je genoodzaakt bent jouw persoonsgegevens te versturen, vraag dan je ouder of voogd om dit namens jou te doen! 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Bouter Group is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 januari 2023.